Regulamin sklepu internetowego soul-friend

I Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego (dalej także jako SKLEP Soul Friend i zasady realizacji zamówień składanych za pośrednictwem serwisu internetowego, zgłaszania reklamacji i trybu ich rozpatrywania (Usługa) i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204).
 2. Sklep internetowy umożliwia składania zamówień dotyczących czapek i szalików. Szczegółowy i aktualny wykaz produktów oraz kategorii zbiorczych dostępny jest na stronie głównej Serwisu.
 3. Administratorem sklepu internetowego Soul Friend umieszczonego pod adresem www.soul-friend.eu jest X DEFT Sp. z o.o. Sp.Komandytowa., z siedzibą: ul. Gorkiego 10, 43-300 Bielsko-Biała, NIP 9372679582; REGON 363913802., tel.664 141 333, e-mail s, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej pod nr: KRS 0000606677, zwana w dalszej części regulaminu "SPRZEDAWCĄ"

II Ceny i składanie zamówień

 1. Ceny towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego Soul Friend wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki, które podane są każdorazowo w procesie składania zamówienia (w zależności od rodzaju i ilości zamawianych produktów) oraz innych opłat i kosztów, o ile kupujący wyrazi na nie zgodę (wybierze je) w procesie składania zamówienia.
 2. Złożenie zamówienia możliwe jest przy wykorzystaniu konta klienta (wymagającego rejestracji) lub bez rejestracji (jednorazowo). Rejestracja i stworzenie konta umożliwiają m.in. przeglądanie historii zamówień, zapamiętywanie danych do wysyłki i innych stałych ustawień. W procesie rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych: e-mail, imię i nazwisko, data urodzenia, adres dostawy, numer kontaktowy.
 3. Sprzedawca w wyraźnie oznaczonych przypadkach umożliwia skorzystanie z rabatów, upustów, w tym tzw. kuponów rabatowych, których dane podawane są w ramach procedury zamawiania.

III Potwierdzenie, realizacja zamówień i dostawa zamówionych produktów

 1. W celu złożenia zamówienia niezbędne jest poprawne wypełnienie przez kupującego formularza zamówienia.
 2. Zamówienie uważa się za złożone w momencie zatwierdzenia wypełnionego formularza, co następuje przez kliknięcie przycisku „zamów i zapłać”.
 3. Wysyłka zakupionego towaru następuję, nie później niż pięć dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
 4. Dostawa towarów odbywa się za pośrednictwem firm kurierskich i pocztowych. Szczegółowe informacje w tym zakresie podawane są przed zatwierdzeniem (podsumowaniem) zamówienia.

IV Płatności i odbiory osobiste

 1. SKLEP SOUL FRIEND proponuje następujace możliwości płatności:
  -e-przelewem
  -karta kredytową
 2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl. O ile inaczej nie wskazano w procedurze zamawiania, skorzystanie z usług Dotpay.pl nie wiąże się dla kupującego z żadnymi dodatkowymi płatnościami. Jeśli skorzystanie z usług Dotpay.pl wiąże się z dodatkowymi kosztami, ich wysokości, zasady ponoszenia podawane są w ramach procedury składania zamówienia.

V Gwarancja i rękojmia

 1. SKLEP SOUL FRIEND dostarcza produkty nowe, bez wad.
 2. SKLEP SOUL FRIEND jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na zasadach określonych w przepisach art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego.
 3. Realizacja uprawnień z rękojmi odbywa się na zasadach przewidzianych w Kodeksie cywilnym, jednak w celu najszybszego i najdogodniejszego rozpatrzenia roszczeń związanych z rękojmią lub gwarancją SKLEP BIELSKO-BIAŁA sugeruje, aby informacja na temat reklamowanego produktu zawierała w szczególności:
  -pełną nazwę produktu
  -numer transakcji i nr dokumentu zakupu
  -opis uszkodzenia
  W celu podania powyższych informacji można skorzystać z formularza udostępnionego przez sprzedawcę /link/
 4. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze SPRZEDAWCĄ w celu wyjaśnienia sprawy.
 5. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze SPRZEDAWCĄ w celu wyjaśnienia sprawy.
 6. Kupujący, będący konsumentem, w przypadku skorzystania z uprawnień przewidzianych przepisami o rękojmi, zobowiązany jest na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do siedziby Sprzedawcy, najtańszym zwykłym sposobem dostarczania rzeczy oferowanym przez Sprzedawcę, chyba że strony uzgodnią inaczej. Kupujący niebędący konsument zobowiązany jest dostarczyć wadliwy towar na własny koszt. Przed odesłaniem rzeczy sugerujemy skontaktowanie się ze Sprzedawcą w celu ustalenia sposobu dokonania zwrotu; z uwagi na umowy łączące Sprzedawcę z przewoźnikami, może okazać się bowiem, że w konkretnym stanie faktycznym, Sprzedawca może zorganizować przesyłkę w tańszy sposób, niż wybrany przez kupującego

VI Zwroty towarów

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) konsument, który zawarł umowę na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w sytuacjach opisanych w art. 38 ww. Ustawy, w szczególności jeśli przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 3. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy zawarte jest w załączniku nr 1 do Regulaminu.
 4. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu, przesyłając go.
 5. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt SPRZEDAWCY niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że SPRZEDAWCA zaproponuje, że sam produkt odbierze. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.
 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

VII Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Usługi (a więc inne, niż dotyczące rękojmi lub gwarancji towaru bądź spraw związanych ze zwrotem towaru) winny być zgłaszane za pomocą poczty elektronicznej, na adres: sklep@soul-friend.eu
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: datę i czas zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji, adres e-mail wnoszącego reklamację oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni po ich otrzymaniu, w kolejności daty wpływu. W przypadku braku możliwości zachowania powyższego terminu Usługodawca informuje o tym fakcie osobę składającą reklamację, podając przyczynę przedłużenia terminu, jak również przewidywany czas udzielenia odpowiedzi.
 4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację poinformowana zostanie pocztą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji.

VIII Postanowienia końcowe

 1. Dane osobowe Klientów podlegają ochronie zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności sklepu SOUL FRIEND i wykorzystywane są jedynie w celu realizacji transakcji.
 2. Prawidłowe korzystanie z usługi jest możliwe przy pomocy podłączonego do sieci Internet komputera klasy PC, Mac lub podobnego, wyposażonego w system operacyjny (Windows, Mac OS, Linux lub podobny) oraz najnowsze wersje popularnych przeglądarek internetowych (tj. Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari), obsługujących JAVA SCRIPT. Niektóre usługi i narzędzia, zwłaszcza związane z zamawianiem produktów, mogą wymagać dostępu do konta e-mail, zaś korzystanie z zamieszczanych usług wideo może wymagać posiadania oprogramowania Windows Media Player w wersji 9 lub nowszej, Adobe Flash Player w wersji 9 lub nowszej, chyba że inaczej zaznaczono.
 3. W sytuacjach konfliktowych SPRZEDAWCA będzie dążyć do ich polubownego załatwienia. Gdy jednak okaże się to niemożliwe, spór będzie rozstrzygał sąd.
 4. SKLEP SOUL FRIEND może też zapewnić korzystanie z innych usług, zwłaszcza newslettera, za uprzednią zgodą użytkownika. Korzystanie z takiej usługi nie wymaga rejestracji, niemniej w celu automatycznego otrzymywania newslettera niezbędne jest podanie adresu e-mail oraz posiadanie czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 5. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 6. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 7. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 8. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego.
 9. Regulamin wchodzi w życie 01.10.2017.

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (sklep@soul-friend.eu) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną) Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Skutki odstąpienia od umowy W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy , niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres X DEFT sp. z o.o. Sp.Komandytowa 43-300 Bielsko-Białą, ul. Gorkiego 10 niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat: SKLEP SOUL FRIEND ,  43-300 Bielsko-Białą, ul. GORKIEGO 10

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
……………………………………………………………………………………………………………………………
- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
……………………………………………………………………………………………………………………………

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

……………………………………………………………………………………………………………………………

- Adres konsumenta(-ów)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(*) niepotrzebne skreślić